Voorwaarden


Algemene Voorwaarden – Feel Good Visagie

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15- Aanvullende bepalingen Cursus en Opleidingen

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst:
een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd:
de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument:
de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Feel Good
Maarssenbroeksedijk 17
3542 DL Utrecht
Telefoonnummer: 0346-580265
E-mailadres: info@feelgoodvisagie.nl KvK-nummer: 30143362
Btw-identificatienummer: NL180456489B01
Erkend Lid van het CRKBO

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden te lezen op de website door de consument.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan van de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg worden kennisgenomen door de consument.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Artikel 8Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument bij producten en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een email aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping artikel 8
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Verzegelde/gesloten producten die om redenen van hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling/verpakking na levering is verbroken;

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. tenzij anders is vermeld. Cursus en Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

Artikel 12- Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13- Betaling

Betalingsvoorwaarden Cursus, Workshop en Opleidingen
Het gehele lesgeld en het werkpakket dient te worden voldaan, zoals aangegeven op de factuur ineens of in termijnen. Dit geldt ook indien de opleiding of cursus voortijdig door de leerling wordt afgebroken.
De opleidingskosten voor de cursus visagie kan ineens of in twee termijnen worden voldaan. De opleidingskosten voor de vakopleiding visagie kan ineens of in twee of vier termijnen worden voldaan. De opleiding grime en de andere cursussen kunnen ineens of in twee termijnen voldaan worden.
Bij vervroegde beëindiging van de cursus of opleiding door de leerling wordt door Feel Good Visagie geen teruggave gedaan van het gehele lesgeld of een gedeelte hiervan. Openstaande facturen dienen ook bij vervroegde beëindiging voldaan te worden.

Bij onze bruidsarrangementen werken we met een aanbetaling bij boeking van 25%. Het restantbedrag dient na de proefsessie per pin of contant voldaan te worden.

Artikel 14- Klachtenregeling

Klachtenprocedure
Feel Good Visagie beschikt over een klachtenprocedure.
Indien de leerling klachten heeft aangaande praktische zaken, dan kan hij/zij deze rechtstreeks mailen aan
info@feelgoodvisagie.nl. De directie van Feel Good Visagie neemt dan z.s.m. hierover contact op, in ieder geval binnen 2 weken. Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Wanneer er langere tijd nodig is om onderzoek te doen, brengen wij binnen 2 weken de leerling hiervan op de hoogte met daarbij een indicatie wanneer er uitsluitsel verwacht wordt.
Een klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
Indien bovenstaande niet leidt tot tevredenheid is er beroepsmogelijkheid bij de geschillencommissie in Den Haag. Het oordeel van de Geschillencommissie is bindend, eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee jaar bewaard.

Artikel 15- Aanvullende bepalingen

Algemene voorwaarden Cursus en Opleidingen
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs zullen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 3 weken beantwoord worden. Wanneer brieven een langere verwerkingstijd hebben, wordt er een bericht van ontvangst verstuurd, waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het antwoord verwacht kan worden.
Alle informatie die door klanten verstrekt wordt, is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut en de docenten.
De leerling is verplicht zich aan gemaakte afspraken te houden wat betreft activiteiten en stages buiten de wekelijkse les.
Schade toegebracht aan materialen of voorwerpen in de school of materialen, kleding of voorwerpen van leerlingen, modellen of docenten moeten vergoed worden door degene die deze schade toegebracht of veroorzaakt heeft. Feel Good kan niet aansprakelijk gesteld worden voor allergische reacties of ander letsel, opgelopen tijdens de les. Dit geldt zowel voor de leerling als het meegebrachte model.
De cursus of Vakopleiding gaat niet door bij onvoldoende aanmeldingen. (d.w.z. minder dan 4 aanmeldingen)
Copyright en het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij Feel Good Visagie. Leerlingen krijgen een visagie lesboek uitgereikt, die zij mogen behouden voor persoonlijk gebruik.

Bovenstaande geldt ook indien de leerling zich heeft ingeschreven, maar niet aan de opleiding deelneemt. Annulering van de cursus of opleiding is schriftelijk mogelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de inschrijving kosteloos en daarna tot 4 weken voor de start van de cursus of opleiding. Er wordt dan 25 % van het lesgeld in rekening gebracht. Geschiedt de annulering minder dan 4 weken voor aanvang dan is annuleren niet meer mogelijk en is de cursist het gehele overeengekomen cursusgeld verschuldigd. vanaf 4 weken voor aanvang is het voor ons lastig nog een andere cursist te plaatsen. Bij aantoonbare overmacht kan de leerling op een later moment de opleiding hervatten. Ten gevolge van ziekte of andere vormen van overmacht gemiste lessen, kunnen worden ingehaald indien Feel Good Visagie hier tijdig van op de hoogte is gebracht. In overleg wordt bepaald wanneer deze inhaal lessen plaatsvinden. Wanneer 20% van de lessen wordt gemist, kan de leerling worden uitgesloten voor het examen.De betaling in termijnen vervalt indien de leerling zich niet aan de betalingstermijn houdt. Het volledige bedrag dient dan ineens voldaan te worden. De leerling kan niet aan de lessen deelnemen als er een achterstand is van betalen. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen zullen alle eventuele incassokosten en gerechtelijke procedures voor rekening van de leerling komen.Bij het boeken van een workshop dient 25% van het totale bedrag voldaan te worden. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop dient het restant bedrag overgemaakt te worden. Tot 1 week voor aanvang mag het aantal deelneemsters gewijzigd worden bij groepen van meer dan 6 personen. Bij groepen van minder dan 6 personen staat het totaal bedrag vast zoals gemeld in de bevestiging per mail. Annulering van de workshop is schriftelijk mogelijk binnen 8 dagen na ontvangst van de bevestiging kosteloos en daarna tot 4 weken voor de start van de workshop. Er wordt dan 25 % van het workshopgeld in rekening gebracht. Geschiedt de annulering minder dan 4 weken voor aanvang dan is annuleren niet meer mogelijk en is de cursist het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd. Vanaf 4 weken voor aanvang is het voor ons lastig nog een andere workshop groep te plaatsen.